Ondanks de constante zorg en aandacht die Floor van Schaik aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.floorvanschaik.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floor van Schaik (ook niet via een eigen netwerk). Floor van Schaik kan er niet voor instaan dat de informatie op www.floorvanschaik.com geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Floor van Schaik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.floorvanschaik.com het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.floorvanschaik.com te kunnen raadplegen. 

Floor van Schaik-Groen vof
Kryptonstraat 45
6718 WR Ede
T: +31(0)318 200 400
F: +31(0)842 15 15 15
E: info@floorvanschaik.com

button nl catalogus

 

button volgons

 

button contact

button download